Warunki współpracy

 

Za chwilę zawarcia umowy wskazuje się przekazanie przez Zamawiającego podpisanego oraz opieczętowanego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzenia przelewu na ustaloną kwotę przedpłaty. Wraz z przekazaniem zamówienia, Zamawiający powinien przekazać projekt graficzny bądź też zaakceptować ostateczny projekt graficzny wykonany przez PROMO SCENT.

Termin wykonania zamówienia oraz przekazania go pod wskazane adresy liczony jest od momentu wpłynięcia zaliczki na konto wykonującego. Skrócenie standardowego terminu realizacji jest zawsze ustalane z Zamawiającym.

Koszt przygotowalni, transportu wliczony jest w cenę całego zamówienia. Nie obejmuje on kreacji  projektu na podstawie przekazanych materiałów bądź projektu tworzonego od podstaw co strony ustalają indywidualnie.

W razie nie uregulowania przez Zamawiającego należności w terminie wynikającym z faktury końcowej i związanej z tym konieczności dochodzenia zapłaty, Zamawiający wyraża zgodę na obciążenie go  ustawowymi odsetkami za okres zwłoki, z tytułu wezwania do zapłaty, z tytułu wniesienia sprawy na drogę sądową.

            Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia odbioru towaru pod względem ilościowym oraz jakościowym oraz starannym sprawdzeniem jego stanu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz opakowania zbiorczego.

Jakiekolwiek braki ilościowe powinny zostać zgłoszone w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia braków w dostawie realizowanej przez firmę przewozową konieczne będzie sporządzenie protokołu reklamacyjnego wraz z przewoźnikiem bądź osobą reprezentującą. Podpisanie listu przewozowego jest jednocześnie stwierdzeniem o braku ilościowych uchybień w towarze.

Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w terminie nieprzekraczającym 21 dni licząc od potwierdzonej daty przekazania informacji o uchybieniach ilościowych w dostarczonym towarze.

Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące uchybień jakościowych, w tym dotyczące niezgodności ze złożonym zamówieniem powinny zostać przekazane natychmiast po rozpakowaniu towaru. 

Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane w terminie nieprzekraczającym 14 dni licząc od potwierdzonej daty przekazania informacji o uchybieniach jakościowych w dostarczonym towarze.

Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym, wymaganym terminie.

Odpowiedzialność PROMO SCENT z tytułu nieprawidłowo wykorzystanego produktu, wyrządzenia szkód oraz utraconych korzyści ogranicza się jedynie do ceny ustalonej zgodnie przez strony.

 

PROMO SCENT nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność PROMO SCENT jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

 

Zamawiający zgadza się na wykorzystanie przekazanych materiałów dla celów reklamowych PROMO SCENT, zakaz wykorzystywania w portfolio realizacji Zamawiający winien zgłosić w formie pisemnej wraz z zamówieniem

 

Produkty zapachowe  do których produkcji używa się kompozycji zapachowych, olejków aromatycznych oraz innych aromatów należy trzymać z dala od dzieci, unikać kontaktu z tworzywami sztucznymi i tekstyliami, unikać kontaktu z oczami i ustami, do mocowania używać przeznaczonego zaczepu lub gumki, po zamocowaniu umyć ręce. Zamawiający zobowiązuje się poinformować o tym dalszych użytkowników.