Warunki współpracy

 

Za chwilę zawarcia umowy wskazuje się przekazanie przez Zamawiającego podpisanego oraz opieczętowanego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzenia przelewu na ustaloną kwotę przedpłaty. Wraz z przekazaniem zamówienia, Zamawiający powinien przekazać projekt graficzny bądź też zaakceptować ostateczny projekt graficzny wykonany przez PROMO SCENT.

Termin wykonania zamówienia oraz przekazania go pod wskazane adresy liczony jest od momentu wpłynięcia zaliczki na konto wykonującego. Skrócenie standardowego terminu realizacji jest zawsze ustalane z Zamawiającym.

Koszt przygotowalni, transportu wliczony jest w cenę całego zamówienia. Nie obejmuje on kreacji  projektu na podstawie przekazanych materiałów bądź projektu tworzonego od podstaw co strony ustalają indywidualnie.

W razie nie uregulowania przez Zamawiającego należności w terminie wynikającym z faktury końcowej i związanej z tym konieczności dochodzenia zapłaty, Zamawiający wyraża zgodę na obciążenie go  ustawowymi odsetkami za okres zwłoki, z tytułu wezwania do zapłaty, z tytułu wniesienia sprawy na drogę sądową.

            Zamawiający ma obowiązek potwierdzenia odbioru towaru pod względem ilościowym oraz jakościowym oraz starannym sprawdzeniem jego stanu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz opakowania zbiorczego.

Jakiekolwiek braki ilościowe powinny zostać zgłoszone w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia braków w dostawie realizowanej przez firmę przewozową konieczne będzie sporządzenie protokołu reklamacyjnego wraz z przewoźnikiem bądź osobą reprezentującą. Podpisanie listu przewozowego jest jednocześnie stwierdzeniem o braku ilościowych uchybień w towarze.

Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w terminie nieprzekraczającym 21 dni licząc od potwierdzonej daty przekazania informacji o uchybieniach ilościowych w dostarczonym towarze.

Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące uchybień jakościowych, w tym dotyczące niezgodności ze złożonym zamówieniem powinny zostać przekazane natychmiast po rozpakowaniu towaru. 

Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane w terminie nieprzekraczającym 14 dni licząc od potwierdzonej daty przekazania informacji o uchybieniach jakościowych w dostarczonym towarze.

Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłacenia ceny w ustalonym, wymaganym terminie.

Odpowiedzialność PROMO SCENT z tytułu nieprawidłowo wykorzystanego produktu, wyrządzenia szkód oraz utraconych korzyści ogranicza się jedynie do ceny ustalonej zgodnie przez strony.

 

PROMO SCENT nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność PROMO SCENT jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

 

Zamawiający zgadza się na wykorzystanie przekazanych materiałów dla celów reklamowych PROMO SCENT, zakaz wykorzystywania w portfolio realizacji Zamawiający winien zgłosić w formie pisemnej wraz z zamówieniem

 

Produkty zapachowe  do których produkcji używa się kompozycji zapachowych, olejków aromatycznych oraz innych aromatów należy trzymać z dala od dzieci, unikać kontaktu z tworzywami sztucznymi i tekstyliami, unikać kontaktu z oczami i ustami, do mocowania używać przeznaczonego zaczepu lub gumki, po zamocowaniu umyć ręce. Zamawiający zobowiązuje się poinformować o tym dalszych użytkowników.

 

 

 

Realizacja przez Promo Scent, Ewa Michalak  obowiązku prawnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). Otrzymanie jej nie wymaga podjęcia przez Państwa działań.

 

RODO w Promo Scent, Ewa Michalak – informacja dla klientów dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Promo Scent, Ewa Michalak, nip 731-190-24-24, Żeromskiego 22. 95-050Konstantynów Łódzki

 

 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Promo Scent podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

 

 1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawarciu umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane w następujących celach:

 

a.     Zawarcie i wykonanie łączącej strony umowy przez cały okres jej obowiązywania - podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) Rodo.

 

b.    Wykonania ciążących na Promo Scent, Ewa Michalak. obowiązków prawnych tj. wystawiania             i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje.

 

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez cały czas wykonania obowiązków tj. przez cały czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane- podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) Rodo

lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku- podstawa prawna art. 6 ust. 1 F) Rodo.

 

c.     Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, w którym przedawnia się roszczenie wynikające z umowy - podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

 

d.    Tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Promo Scent, Ewa Michalak tj. raportowanie, planowanie rozwoju działalności itp. Przez cały okres trwania umowy- podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

 

 

e.     Weryfikacji wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu i rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji. Dotyczy to także danych uzyskanych przez Promo Scent, Ewa Michalak  z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę –Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem- podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

 

f.     Marketingu bezpośredniego przez czas trwania umowy- podstawa prawna: uzasadniony interes administratora.

 

 1. Państwa dane mogą być przekazywane:

 

a.     podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, które uczestniczą w wykonaniu wiążącej nas z Państwem umowy tj. naszym agentom pośredniczącym w zawarciu              i wykonaniu umowy, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podwykonawcom, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

b.    Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj.: podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności.

 

 

 1. Informujemy, że Promo Scent, Ewa Michalak . nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG).

 

 1. Informujemy, że przy przetwarzaniu danych osobowych, Promo Scent, Ewa Michalak nie korzysta z profilowania jak również innego sposobu zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

 

 1. Informujemy, że mają Państwo  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.  Wnioski w tej sprawie należy kierować na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Po przyjęciu wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

 

 1. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawa prawną wykorzystania danych jest uzasadniony interes administratora lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, ze wykażemy, iż istnieją : ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Informujemy, że mają Państwo prawo wnieść skargę do Promo Scent, Ewa Michalak, jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 1. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez Promo Scent, Ewa Michalak. Państwa danych osobowych prosimy o kontakt 606-449-818